Algemene Vergadering

Onze jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) organiseren wij altijd op een zondag in maart/april. De AV is alleen toegankelijk voor leden en aspirant-leden van TOPnl.

Voor de AV hoeft u niet de deur uit, want wij vergaderen digitaal. Dit bespaart de vereniging kosten voor het huren van vergaderruimte en het bespaart veel (reis)tijd en brandstofkosten voor een ieder die de vergadering wil bijwonen.
Onze (aspirant)leden worden ongeveer drie weken voorafgaand aan de vergadering bijeengeroepen middels een uitnodiging per email waarin tevens de agenda bekend wordt gemaakt. Vervolgens kunnen leden zich aanmelden voor de vergadering, zodat zij kunnen worden toegevoegd in de online-vergadergroep.

Als vereniging zijn wij volgens onze statuten verplicht om in de eerste helft van het kalenderjaar, onze leden uit te nodigen voor een Algemene Vergadering.
Hierin komen jaarlijks enkele vaste agendapunten aan de orde zoals belangrijke ingekomen stukken en het doornemen van de notulen van de vorige vergadering. Ook jaarverslagen van onze secretaris, bestuurslid gezondheid, welzijn en fokkerijzaken en van de penningmeester komen aan de orde. Deze laatste legt ook de begroting voor aan de vergadering. De kascommissie verleent, na controle van de administratie, decharge (of niet) aan de penningmeester voor het gevoerde beleid.

Volgens een vaststaand rooster treden één of twee bestuursleden af. Deze kunnen zichzelf wel of niet herkiesbaar stellen. Natuurlijk kunnen en mogen ook andere mensen onder onze leden zich verkiesbaar stellen voor een functie binnen het bestuur. Er bestaat ook een mogelijkheid dat het bestuur iemand van buitenaf vraagt zitting te nemen in het bestuur. De AV stemt uiteindelijk hierover.
Daarnaast is het mogelijk dat het bestuur de AV toestemming vraagt wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement of het Verenigingsfokregelement goed te keuren en worden er nog enkele andere (variabele) agendapunten besproken.

In artikel 22 van onze statuten staat precies en uitgebreid omschreven wat een AV inhoudt, wat er bepaald wordt en wie er bijvoorbeeld stemrecht heeft.
De vergadering neemt over het algemeen niet meer dan 60/90 minuten in beslag.