PRIVACYVERKLARING

Het in deze privacyverklaring opgenomen privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Tatrahondvereniging Owczarek Podhalanski Nederland (hierna “TOPnl”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van TOPnl, geen lid bent, maar inschrijft voor een door TOPnl georganiseerd evenement waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan TOPnl verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om deze goed door te lezen.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Tatrahondvereniging Owczarek Podhalanski Nederland, Adres secretariaat: Boerstraat 15, 9442 PG Elp, KvK nummer 56616953, emailadres secretariaat@topnl.eu,  website https://www.topnl.eu.  De functionaris voor de ledenadministratie is bereikbaar via ledenadministratie@topnl.eu.

 1. Welke gegevens verwerkt TOPnl?

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door TOPnl verwerkt:

 • voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
 • adresgegevens, eventueel postadres
 • telefoonnummer, e-mailadres
 • foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons clubblad, op onze website en social media
 1. Met welk doel verwerkt TOPnl deze persoonsgegevens?

TOPnl verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van uw verkregen informatie
 • uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van TOPnl, alsmede eventueel voor het uitvoeren van enquêtes naar de gezondheid van uw Tatrahond(en)
 • uw naam en telefoonnummer kan tot uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar uw ervaringen met TOPnl en u te informeren over de ontwikkelingen van TOPnl
 • TOPnl gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar clubblad en berichten per e-mail toe te zenden, met informatie over activiteiten van de vereniging en andere interessante informatie over het lidmaatschap van TOPnl. Afmelding voor de mailingen is te allen tijde mogelijk als u dit doorgeeft aan het secretariaat secretariaat@topnl.eu
 1. Bewaartermijnen

TOPnl verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit TOPnl volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

 1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft TOPnl passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

TOPnl verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:

 • per 1 februari van elk kalenderjaar worden de NAW-gegevens van de leden van TOPnl verstrekt aan de koepelorganisatie, waarbij TOPnl is aangesloten, te weten de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” te Amsterdam
 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
 • Via het secretariaat (secretariaat@topnl.eu) van TOPnl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. TOPnl zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.
 • Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris (secretariaat@topnl.eu).
 • indien u klachten heeft over de wijze waarop TOPnl uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur (secretariaat@topnl.eu). Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring.
 1. Data-opslag
 • Persoons- en overige gegevens worden bewaard in de cloud (Dropbox).
 1. Gegevens van websitebezoek
 • Cookies: wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
 • Reacties: wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectieservers geleid worden.
 • Statistiek: de bezoekersstatistiek wordt automatisch bijgehouden. We zien alleen welke pagina’s zijn bezocht, vanuit welk land, met welke browser en vanaf welk IP-adres dit gebeurde. Deze gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verschaft.
 1. Beveiligde verbinding

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 256-Bit-versleuteling. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

 1. Wijzigingen

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 14 augustus 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.TOPnl.eu bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.